Your Page!

ஏஞ்சல் எண்களின் அர்த்தம் என்ன

Your Page!

அறிவு சிந்திக்கும் திறன் இலக்கை நோக்கி அடையும் சக்தி

Your Page!

அறிவு சிந்திக்கும் திறன் இலக்கை நோக்கி அடையும் சக்தி

Your Page!

மனதில் நினைக்கும் காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்

Your Page!

தன்னம்பிக்கையானவர்கள் தைரியமானவர்கள்

Your Page!

மனதில் நினைத்த காரியத்தை முடித்துவிட்டு தான் இந்த நம்பரை பார்ப்பார்கள்