50 பழமொழிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்/50 proverbs in Tamil and English

1.Look before you leap

ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே

2. As the fool thinks so the bell clinks

அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்

3. Put a beggar on horseback

அற்பனுக்கு வாழ்வு வந்தால் அர்த்த இராத்திரியில் குடை பிடிப்பான்

4. New brooms sweep well

புதிய துடைப்பம் நன்றாக பெருக்கும்

5. Tit for Tat.

பழிக்கு பழி

6. Do in Rome as Romans do.

ஊரோடு ஒத்து வாழ்

7. A closed mouth catches no flies

நுணலும் தன் வாயால் கெடும்

8. The face is the index of the mind.

அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.

9. The mills of God grind slow but sure

அரசன் அன்று கொல்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும்

10. Empty vessels make the most noise

குறைகுடம் கூத்தாடும்

11. Art is long and life is short

கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில

12. East or West, Home is the best.

எலி வளையானாலும் தனி வளை வேண்டும்

13. A bird in the hand is worth two in the bush.

அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடாதே /கிடைக்கப்போகும் பலாக்காயை விட, கையில் இருக்கும் களாக்காயே மேல்

14. All that glitters are not gold

மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல

15. A young calf knows no fear

இளங்கன்று பயமறியாது

16. Let patience have her perfect work

ஆக்க பொறுத்தவன் ஆற பொறுக்கணும்

17. Barking dogs seldom bite

குரைக்கிற நாய் கடிக்காது

18. Covert all, lose all

பேராசை பெரு நட்டம்

19. After a storm cometh a calm

புயலுக்குப் பின்னே அமைதி

20. A bad workman blames his tools

ஆட தெரியாதவள் தெருக்கோணல் என்றாள்.

21. Adding fuel to the fire.

எரிகிற கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றினாற் போல்

22. A wild goose never laid a tame egg

புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாகாது

23. A wise enemy is better than a foolish friend

முட்டாள் நண்பனைவிட கற்றறிந்த பகைவனே மேல்

24. A burnt child dreads the fire

சூடு கண்ட பூனை அடுப்படி வராது

25. Pride comes before fall.

அகம்பாவம் அழிவை தரும்

26. A guilty conscience needs no accuser

குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறு குறுக்கும்

27. A honey tongue and a heart of gall

அடி நாக்கிலே நஞ்சம், நுனி நாக்கிலே தேனும்

28. A hungry man is an anfry man

பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போகும்

29. Call a spade a spade

உள்ளதை உள்ளவாறு சொல்

30. Don’t measure the worth of a person by their size

கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது

மூர்த்தி சின்னதானாலும் கீர்த்தி பெரியது

31. A Leopard Never Changes Its Spots

ஜென்ம புத்தி செருப்பால் அடித்தாலும் போகாது.

32. Habits Die Hard

தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்.

33. Cleanliness is next to Godliness

தூய்மையே இறைவனுக்கு அடுத்ததாகும்.

34. Coming events cast their shadow before.

ஆனை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே

35. Constant dripping wears away a stone

எறும்பு ஊரக் கல்லும் தேயும்.

36. As you sow, So you reap

வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான்

37. As the King is, so his subjects are

தாயைப் போல பிள்ளை நூலைப் போல சேலை

அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி

38. Bare words buy no barley

வெறுங்கை முழம்போடுமா?

39. Be just before you are generous.

ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடு

40. Birds of a feather flock together.

இனம் இனத்தைச் சேரும்.

41. Bend the twig, Bend the tree/ You can’t teach an old dog new tricks

ஐந்தில் வளையாதது, ஐம்பதில் வளையுமா

42. Distance lends enchantment to the view.

இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை

43. Lood is thicker than water

தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும்

44. Casting pearls before swine

குரங்கு கையில் பூ மாலை/ கழுதைக்கு தெறியுமா கற்பூர வாசனை

45. Better bend the neck than bruise the forehead

தாழ்ந்து நின்றால் வாழ்ந்து நிற்பாய்

46. Charity begins at home

தனக்கு மிஞ்சி தான் தானமும் தர்மமும்

47. Diamond cuts diamond

முள்ளை முள்ளால் எடுக்கவேண்டும்

பாம்பின் கால் பாம்பறியும்

48. Make hay while the Sun shines/ Strike the iron while it is hot

காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்

49. Too much of anything is good for nothing.

அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு

50. Failure is the stepping stone to success

தோல்வியே வெற்றிக்கு அடிப்படை