மூன்று எழுத்து சொற்கள்

Spread the love

Free Spoonbill Crane photo and picture

கொக்கு

பூரான்

காதல்

அன்பு

கரடி

பாக்கு

வெட்டு

அம்மா

பயிர்

கணினி

பத்து

வாத்து

உணவு

வண்டி

செயல்

கோயில்

இடம்

சொத்து

ஈட்டி

கடல்

வெற்றி

பறவை

குயில்

பாட்டு

படகு

பணம்

வீரன்

மயில்

இறகு

மரம்

பொருள்

ஆண்டு

படம்

குணம்

அணில்

பூச்சி

வயல்

நண்டு

மழை

குருதி

குளம்

வானம்

மேகம்

மூச்சு கனல்

அருவி

கழுகு

ஈசன்

அம்பு

பாம்பு

அரிசி

தயிர் கிணறு

கடன் வயது

பேச்சு

நேரம்

சட்டை

குதிரை

காவல்

பாசம்

உறவு

வங்கி

கல்வி

செலவு

சண்டை

மணம்

பாலம்

வலிமை

பலன்

காற்று

குன்று

பன்றி

சுழல்

மனம்

தடம்

தொழில்

வேகம்

துறவு

பெயர்

உண்மை

நட்பு

உடல்

குப்பை

அழகு

விரல்

மூக்கு

கொள்கை

முட்டை

திறமை

மலர்

சுவர்

நிறம்

உயிர்

வெள்ளை

பகல்

மூன்று

கயிறு

இரவு

தோல்வி

நிலவு

விரல்

வரவு

புற்று

முரண்

விஷம்

துண்டு

அரண்

பானம்

நன்றி

தொட்டி

துணிவு

பன்றி

தவம்

மூட்டு

தரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *