த வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் / boy babys names

 

தகபாண்டியன் – Thagapandian

தகல்வன் – Takalvan

தக்ஸன் – Thaksan

தக்ஸினா – Daksina

தக்ஷனன் – Thakshanan

தக்ஷன் – Thackshan

தக்ஷா – Daksa

தக்ஷிகன் – Thakshigan

தக்ஷித் – Dakshith

தக்ஷின் – Thakshin

தக்ஷீல் – Taksheel

தக்ஷேஷ் – Dakshesh

தங்ககிருஷ்ணன் – Thangakrishnan

தங்கராஜ் – Thangaraj

தங்கவேல் – Thangavel

தங்கேஷ் – Thankesh

தசரத – Dasaratha

தசரதன் – Dhasarathan

தசர்ஹா – Dasarha

தசாதின் – Dasadyn

தசீந்திரன் – Daseendaran

தச்சனமூர்த்தி – Thachanamurthy

தஞ்சயன் – Thanjeyan

தட்சகன் – Thadchakan

தட்சாயன் – Thatchayan

தட்சி – Dakshi

தட்சினமூர்த்தி – Dhatchinamoorthy

தண்டக் – Dandak

தண்டபாணி – Dhandapani

ததீசன் – Thatheesan

தத்தாத்ரி – Dattatri

தத்தீப் – Thatheep

தத்தீஸ்காந் – Thatheeskanth

தத்தீஷன் – Thatheeshan

தத்ராவத் – Dattravat

தத்ருபன் – Thathruban

தந்தவா – Tantava

தந்த்ரா – Tandra

தபஸ்வத் – Tapasvat

தபிஷன் – Thabishan

தபுஷன் – Thabushan

தபேஷ் – Tapesh

தமதாசன் – Thamathasan

தமயந்தன் – Thamayanthan

தமல் – Tamal

தமனன் – Thamanan

தமன் – Daman

தமிசன்யா – Thamizhanya

தமிசான்பு – Tamizhanbu

தமிசியானி – Tamizhiyan

தமிசினி – Thamizhini

தமிசீலான் – Tamizhseelan

தமிசெல்வன் – Thamilselvan

தமித்ரா – Thamithra

தமியலகன் – Tamialagan

தமிரன் – Tamiran

தமிலராசு – Thamilarasu

தமிலன் – Thamilan

தமிலன்பன் – Tamilanban

தமிலா – Thamila

தமிலியாண்டிரன் – Tamilyandiren

தமிலிலிலன் – Tamilelilan

தமில்பிரியன் – Thamilpriyan

தமில்வெங்கை – Thamilvengai

தமிழகரன் – Tamilakaran