தி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் / boy babys name

 

திகம்பர – Digambara

திகம்பர் – Digambar

திகாரன் – Thikaran

திகிலன் – Thigilan

திக்விஜயா – Digvijaya

திக்விஜய் – Digvijay

திசரன் – Thisaran

திசன் – Thisan

திசாந்த் – Thisanth

திசிந்தன் – Thisinthan

திசுபன் – Thisupan

திண்டயால் – Dindayal

திபர்ஷன் – Thibarshan

திபன் – Thipan

திபீசன் – Thibisan

திபேஷ் – Dhibesh

திப்புசன் – Thipusaan

திமந்த் – Dhimant

திமான் – Dhiman

திமேஷ் – Dimesh

தியகரன் – Thiyakaran

தியகன் – Thiyakan

தியகேசன் – Thiyagesan

தியபிரகாஷ் – Dhiyaprakash

தியம்பகன் – Thiyampakan

தியருமலை – Thierumalai

தியா – Dyau

தியாகராஜன் – Thiagarajan

தியாகிருஷ்ணன் – Thayakrishnan

தியாகு – Thiyagu

தியாகுமார் – Diyakumar

தியாகேஷ் – Thiyakesh

தியானன் – Dhiyanan

தியானா – Dhyana

தியானாத் – Diyanath

தியானென் – Theyanen

தியானேஸ்வரன் – Diyanezwaran

தியானேஷ் – Dhyanesh

தியான்ஷ் – Dyansh

தியாஷன் – Thiyaashan

தியாஷ் – Thiyash

திரனவன் – Thranavan

திராவிட – Dravida

திராவிடன் – dravidan

திராவ்யா – Dravya

திரிசாந்த் – Thrisanth

திரிலோகன் – Thrilokan

திரிலோக் – Thrilok

திரிலோஷ் – Trilosh

திரிஷிகன் – Trishigan

திரிஷ் – Threesh

திரு – Dhiru

திருகானம் – Thirugnanam

திருகுமார் – Thirukumar

திருசாந்த் – Thirisanth

திருசுந்தர் – Tirisundar

திருசெல்வம் – Thiruselvam

திருச்செல்வன் – Thiruchelvan

திருச்சோதி – Thiruchchoti

திருணாவுகரசு – Thirunavukkarasu

திருண் – Dhirun

திருநாவகரசன் – Tirunavakarasan

திருநாவவ்கராசு – Thirunauvkkarasu

திருநீலகண்டன் – Thiruneelagandan

திருப்பங்கன் – Thiruthangan

திருப்பர்னிகா – Thirukarnika

திருப்பன் – Thirunan

திருப்பாஜன் – Thirusajan

திருப்பேவன் – Thiruthevan

திருமகேஷ் – Thirumahesh

திருமண் – Thiruman

திருமலவன் – Thirumalavan

திருமலை – Thirumalai

திருமலைக்குமார் – Thirumalaikumar

திருமல் – Tirumal

திருமல்வன் – Thirumalvan

திருமாவளவன் – Thirumavalavan

திருமுகிலன் – Thirumugilan

திருமுகில் – Thirumukhil

திருயன் – Thiruyan

திருயினியன் – Thiruiniyan

திருலோஷ் – Thirulosh

திருவரன் – Thiruvaran

திருவராசு – Thiruvarasu

திருவர்சன் – Thiruvarsan

திருவர்ஷ் – Thiruvarsh